• PDF

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif  IČ: 87459698, sídlem v Praze, Divišovská 2311/6 , PSČ: 149 00, (dále jen jako „Praga.ch“) při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“), kterou Cestující uzavírá s Dopravcem nebo Poskytovatelem služby/Provozovatelem prostřednictvím Praga.ch.

1.2. Tyto obchodní podmínky neupravují práva a povinnosti Cestujícího a Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „Přeprava“) a poskytování souvisejících cestovních služeb. Uvedený vztah se řídí Smlouvou a příslušnými podmínkami konkrétního Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele.

1.3. „Cestující“ je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít Smlouvu s Dopravcem nebo Poskytovatelem služby/Provozovatelem, a to prostřednictvím Praga.ch.

1.4. „Dopravce“ je společnost, která provozuje Přepravu, poskytuje další související služby. Dopravcem může být i jiná společnost než člen Mezinárodní asociace letecké přepravy (International Air Transport Association) se sídlem v Montrealu, Canada, pobočka v ČR: Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1. „Poskytovatel služby/Provozovatel“ je společnost, která provozuje služby týkající se cestování ( letenky ).

1.5. Praga.ch je zprostředkovatel oprávněný k prodeji letenek a dalších souvisejících cestovních služeb společností provozujících Přepravu. Praga.ch je oprávněna také prodávat letenky Dopravců, kteří nejsou členem Mezinárodní asociace letecké přepravy. Praga.ch je oprávněna přijímat od Cestujících peněžní prostředky k úhradě ceny za Přepravu a další související cestovní služby.

2. Způsob uzavírání Smlouvy o letecké přepravě osob

2.1. Praga.ch nabízí Cestujícímu možnost uzavřít s vybraným Dopravcem nebo Poskytovatelem služby/Provozovatelem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících cestovních služeb pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.2. Cestující může činit svoji objednávku letenek, příp. souvisejících cestovních služeb:

a) přes síť Internet na stránkách www. Praga.ch

b) prostřednictvím telefonního hovoru, faxu či elektronické pošty,

c) osobně v provozovně Praga.ch .

2.3. Způsob objednávky dle článku 2.2 má právo zvolit Cestující a s následným níže uvedeným způsobem uzavření Smlouvy výslovně souhlasí.

3. Uzavření smlouvy s rezervací telefonním hovorem nebo osobní návštěvou

3.1. Cestující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být změněna.

3.2. Rezervaci jiným způsobem než je uvedeno v článku 3 těchto podmínek činí Cestující závazně svoji objednávku Přepravy, příp. dalších služeb. Po obdržení objednávky a případném jejím potvrzení ze strany Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele nutné), je Cestujícímu zasláno ze strany Praga.ch potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Přepravě, souvisejících službách, Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli a ceny. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi Cestujícím a společností Praga.ch se řídí těmito obchodními podmínkami, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.praga.ch .

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Cestující uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, u Praga.ch cenu letenky, příp. souvisejících služeb. Uzavřením smlouvy Cestující potvrzuje, že mu byly ze strany Praga.ch poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty. Dále uzavřením smlouvy Cestující souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám Praga.ch na její pokladně nebo připsána na bankovní účet ing. Kamela Cherifa..

3.4. Po uzavření smlouvy je Praga.ch povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Cestujícímu objednané letenky, popř. doklady potvrzující zakoupení jiné cestovní služby.

4. Smlouva o letecké přepravě osob

4.1. Cestující bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb Cestujícímu a Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli. Praga.ch vystupuje ve vztahu mezi klientem a Dopravcem nebo Poskytovatelem služby/Provozovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

4.2. Cestující bere na vědomí, že Praga.ch nezajišťuje Přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Cestujícího.

4.3. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele připouštějí, je Cestující povinen činit u Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele nebo, připouštějí-li to podmínky Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele, prostřednictvím Praga.ch.

4.4. Dále Cestující bere na vědomí, že reklamace Přepravy či služeb s tím souvisejících je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele. Praga.ch není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Cestujícího, které se týkají Přepravy či souvisejících služeb.

4.5. Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele uvedeno jinak, v případě:

a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele,

b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Přepravy u Dopravce nebo čerpání cestovní služby u Poskytovatele služby/Provozovatele nebo prostřednictvím Praga.ch.

4.6. V případě, že Cestující učiní reklamaci prostřednictvím Praga.ch, ta následně na základě souhlasu Cestujícího předá reklamaci Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli k vyřízení a dále informuje Cestujícího o průběhu a výsledku reklamace. Cestující bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči Praga.ch, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Cestující bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli prostřednictvím Praga.ch, spadá reklamace výhradně do kompetence Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele a není v možnostech Praga.ch ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

4.7. Praga.ch je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele.

4.8. Praga.ch odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za:

a) řádné a včasné oznámení Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,

b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele, pokud to vyžadují podmínky Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele,

c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,

d) řádné předání potřebných dokladů Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli,

e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli i Cestujícímu, je-li o těchto změnách informována,

f) řádné a včasné poukázání ceny Přepravy nebo cestovní služby a ceny za související služby na účet Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele.

4.9. V případě vad uvedených v článku 4.8. je Cestující povinen učinit reklamaci u Praga.ch bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. Praga.ch je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.10. Cestující odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména, příjmení, věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložení dokladu o věku (doklad totožnosti a dalších údaje nutné k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy), jakož i za uvedení správných údajů týkajících se Přepravy i ostatních cestovních služeb, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit Přeprava nebo jiná cestovní služba. Cestující je rovněž povinen sdělit Praga.ch svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Cestující bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Cestujícího vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny Přepravy.

4.11. Cestující bere na vědomí, že Praga.ch není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat Cestujícímu. V souladu s bodem 4.8 písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny Dopravcem.

4.12. Cestující odpovídá zejména za:

a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

b) správnost předaných údajů,

c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce),

d) včasné dostavení se k odletu.

4.13. Cestující je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, sdělit Praga.ch platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů Praga.ch neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Cestujícímu.

4.14. Cestující je povinen:

a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká,

b) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let a to 72 hodin před odletem přímo Dopravci,

c) ověřit si povolenou váhu zavazadel,

d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu vyslovuje s uvedenými údaji souhlas,

e) seznámit se s podmínkami pro změnu již vystavené letenky,

f) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na www. Praga.ch

4.15. Cestující bere na vědomí, že:

a) V případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si Praga.ch může účtovat odměnu dle platného ceníku

b) Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami letecké společnosti u vybraného tarifu, proplacení vratky/dobropisu se provádí formou bezhotovostního převodu na základě vyplnění příslušného formuláře na vrácení peněz.

c) V případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod cestujícího, speciální jídlo), je povinen o tom informovat Praga.ch.

d) Poskytování ostatních služeb (ubytování, pronájem vozů, cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami Poskytovatele služby.

e) V případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují- li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky.

f) V případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezená.

g) V případě ukončení činnosti letecké společnosti (Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli ) / bankrot / Praga.ch nenese žádnou zodpovědnost za neuskutečnění let a ani za finanční náhradu neuskutečněného letu tudiž ani nelze refundovat letenky zakoupené u Praga.ch . ( nulová náhrada ).

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky je možno měnit pouze dohodou Praga.ch a Cestujícího v písemné formě.

5.2. Cestující souhlasí s:

a) doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících služeb na adresu, kterou uvede ve své objednávce,

b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Cestujícím nebo její nepřevzetí a vrácení zpět Praga.ch, účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,

c) doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.

5.3. Cestující uzavřením Smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti Cestujícího a Praga.ch v souvislosti s uzavřením Smlouvy řídily těmito obchodními podmínkami.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1. Cestující tímto uděluje souhlas Praga.ch (příp. jejímu zaměstnanci) ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých Praga.ch (dále i „správce“) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté Cestujícím ve Smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je Cestující vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

6.2. Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která podepsala tyto obchodní podmínky, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.3. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále nabízení výrobků a služeb subjektu údajů. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

6.4. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

7. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 1. 2012.

Jste zde: Obchodní podmínky